Contact Us

Fill in the contact form opposite and we will get back to you shortly. Alternatively use the contact details listed below
02921 845852
wcrc@cardiff.ac.uk
Wales Cancer Research Centre,
Room 1TB2 31,
First Floor Main Building,
University Hospital of Wales,
Cardiff, CF14 4XN

Amdanom ni

 

Ein gweledigaeth:

Gweithio gyda chleifion canser a phartneriaid eraill i ddatblygu a darparu rhagoriaeth ymchwil sy'n rhoi budd i iechyd a lles pobl Cymru a thu hwnt.

Llywodraeth Cymru sy'n cyllido Canolfan Ymchwil Canser Cymru ac mae'n rhan hanfodol o isadeiledd Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru. Mae Prifysgol Caerdydd yn ei harwain, ond mae ganddi friff Cymru gyfan.  Ymhlith ein partneriaid ymchwil mae GIG Cymru, prifysgolion Cymru, elusennau canser a'r diwydiant fferyllol.  Mae cynnwys cleifion a'r cyhoedd yn ganolog i bopeth byddwn yn ei wneud.

Researcher

Trwy gydweithio rydym yn gwneud gwahaniaethau sy'n newid bywydau pobl Cymru. Mae ein gwaith trawsnewidiol yn canolbwyntio ar nifer o feysydd:

Darparu rhagoriaeth ymchwil canser ar gyfer gwell iechyd a chyfoeth i bob Cymru a thu hwnt.

Mae hyn yn cynnwys datblygu a rheoli ymchwil sy'n ceisio darparu:

 • Triniaethau newydd sydd ar flaen y gad
 • Triniaeth sy'n fwy effeithiol a llai gwenwynig
 • Gofal lliniarol a seiliwyd ar dystiolaeth a gofal cymdeithasol a seiliwyd ar ganser
 • Atal canser a diagnosis cynharach o ganser
 • Gwneud penderfyniadau'n well i gleifion a doctoriaid

Gwella cydweithio â phartneriaid i hyrwyddo ymchwil yng Nghymru a thu hwnt

 • Gweithio gyda phartneriaid allweddol i adeiladu gallu a gwybodaeth ymchwil
 • Dod â buddsoddiad mewnol i Gymru trwy weithio ag elusennau canser, cynghorau ymchwil a diwydiant

Sicrhau ymgysylltu, cyfranogiad, cynnwys ac ymwybyddiaeth o ran ymchwil ar gyfer cleifion a'r cyhoedd

 • Gwybodaeth hygyrch am ein gweithgareddau treialon clinigol a labordy
 • Cyfleoedd i gleifion gymryd rhan mewn ymchwil, yn ogystal â bod yn wrthrychau iddo
 • Cynnwys cleifion a'r cyhoedd yn well wrth ddatblygu a llunio ymchwil canser yng Nghymru
 • Mwy o ymwybyddiaeth ymhlith y cyhoedd o ganlyniadau a dulliau ymchwil

Troi canlyniadau ymchwil canser i mewn i well gofal canser

 • Triniaethau personol, wedi'u haddasu'n benodol i bob claf
 • Gwell gofal fel mater o drefn ar gyfer cleifion canser yn y dyfodol
 • Gwella'r defnydd o adnoddau iechyd gymaint â phosibl trwy sicrhau'r driniaeth gywir ar gyfer y claf cywir ar yr adeg gywir.

Yn y pen draw, byddwn yn cyflawni a chefnogi ymchwil canser o'r ansawdd gorau, sy'n adeiladu ar enw da rhyngwladol Cymru o ran ymchwil, â ffocws clir ar gydweithio, arloesedd a gwell deilliannau i gleifion.

I gael gwybodaeth fwy manwl am ein prosiectau ymchwil, dilynwch y ddolen i'n Meysydd Ymchwil.