Contact Us

Fill in the contact form opposite and we will get back to you shortly. Alternatively use the contact details listed below
02921 845852
wcrc@cardiff.ac.uk
Wales Cancer Research Centre,
Room 1TB2 31,
First Floor Main Building,
University Hospital of Wales,
Cardiff, CF14 4XN

Treialon clinigol ar hap

Mae treialon clinigol ar hap yn dreialon lle mae'r bobl sy'n cael eu hastudio'n cael eu neilltuo ar hap i un neu'r llall o'r gwahanol driniaethau sy'n cael eu hymchwilio. Mae dyluniad y treial yn caniatáu cymharu effeithiolrwydd a/neu sgil effeithiau'r gwahanol driniaethau ac yn aml maent yn cael eu hystyried fel safon aur methodoleg treial.

Mae angen treialon ar hap mawr Cyfnod III i ddangos bod triniaeth newydd yn fwy effeithiol, llai gwenwynig neu lai drud na'r safon gofal presennol ac maent yn cael eu defnyddio i newid ymarfer ar draws y wlad. Yn aml bydd y safon gofal presennol yn un o ganghennau triniaeth yr astudiaeth yn y treialon hyn. Efallai y bydd nifer o ganghennau triniaeth yn cael eu hastudio yn yr un treial e.e. treial MRC STAMPEDE

Bydd mwy a mwy o dreialon ar hap Llai Cyfnod II yn cael eu cynnal, lle bydd ymchwilwyr yn cymharu effeithiolrwydd dwy neu fwy o driniaethau newydd, i benderfynu pa un yw'r gorau i fynd ymlaen i dreial Cyfnod III. Yn ogystal â'r prif gwestiwn, gall treialon clinigol ar hap Cyfnod II a Chyfnod III ddarparu gwybodaeth wyddonol ychwanegol. Yn benodol, efallai y bydd doctoriaid a gwyddonwyr yn gallu nodi pa is-set o gleifion sy'n fwyaf tebygol o gael budd o driniaeth newydd.

Bydd y pecyn gwaith hwn yn canolbwyntio ar gydweithio rhwng partneriaid ymchwil gan gynnwys cleifion a'r cyhoedd. Bydd yn datblygu, cefnogi a darparu gwell treialon clinigol ar hap yng Nghymru a thu hwnt. Bydd yr ymchwil yn canolbwyntio ar radiotherapi a throsi gwyddoniaeth labordy i wyddoniaeth ochr y gwely.

Bydd yn parhau â datblygiad methodoleg treialon arloesol ac yn gwneud cynnydd o ran treialon clinigol sydd eisoes yn bodoli ar Gyfnod I i'r cyfnodau nesaf. Gobaith y pecyn gwaith yw gwella cyfraddau gwella, lleihau sgil effeithiau tymor hir gymaint â phosibl a mynd i'r afael ag economeg darparu gofal iechyd.

I gael gwybodaeth bellach edrychwch ar wefan Ymchwil Canser DU.

Cysylltwch â:

Dr John Staffurth
Gwyneth.Coles@Wales.nhs.uk