Contact Us

Fill in the contact form opposite and we will get back to you shortly. Alternatively use the contact details listed below
02921 845852
wcrc@cardiff.ac.uk
Wales Cancer Research Centre,
Room 1TB2 31,
First Floor Main Building,
University Hospital of Wales,
Cardiff, CF14 4XN

Lluniwyd yr adnodd addysgu rhad ac am ddim hwn i'w ddefnyddio gan athrawon Saesneg, Cymraeg, gwyddoniaeth ac ABCh. Mae'n cyfuno addysgu am ymchwil canser â barddoniaeth a llythrennedd digidol. Mae'r pecyn wedi'i anelu at gyfnod allweddol tri (11 – 14 oed) ac mae'n cyd-fynd â'r cwricwlwm cenedlaethol. Efallai y bydd yr adnodd hefyd o ddiddordeb i grwpiau ieuenctid a’r rhai sy’n addysgu eu plant gartref. Cofrestrwch isod er mwyn cael copi o'r pecyn addysg trwy ebost. Mae'r prosiect hwn yn cyflwyno tri gweithgaredd allweddol:

Cwis canser

Gan godi ymwybyddiaeth o ganser, mae'r cwis hwn yn gofyn i blant ystyried a thrafod agweddau a chredoau personol a theimlo'n gyffyrddus ac yn hyderus ynghylch cyfrannu a chyfleu syniadau. Darperir gwybodaeth ffeithiol am ganser drwy’r atebion ac mae’n helpu plant i ddeall y risgiau a berir gan uwch-fioled, ysmygu a dietau gwael.

Y gwirionedd

Mewn byd sy'n llawn gwybodaeth anghywir, mae'n hanfodol ein bod i gyd yn gallu asesu dilysrwydd honiadau y byddwn yn eu gweld ar-lein neu yn y cyfryngau. Mae'r gweithgaredd hwn yn archwilio technegau i ddadansoddi'r wybodaeth a welwn mewn blogiau, ar gyfryngau cymdeithasol ac yn y wasg. 

Gweithgaredd a chystadleuaeth barddoniaeth

Gofynnir i blant ddychmygu eu bod yn ymchwilydd canser a llunio cerdd. Mae hyn yn ysbrydoli llwybrau gyrfa yn y dyfodol ym meysydd gwyddoniaeth a llenyddiaeth, a hefyd yn gwella sgiliau llythrennedd. Rydym wedi datblygu dwy gerdd ffilm gydag Ifor ap Glyn (Bardd Cenedlaethol Cymru) ac Owen Sheers i helpu i ysbrydoli. Bydd ysgolion hefyd yn cael cyfle i gyflwyno cerddi eu disgyblion i gystadleuaeth am y cyfle i ennill tocynnau llyfr gwerth £150 i'w hysgolion. Bydd cerdd yr enillwyr hefyd yn cael ei harddangos yn gyhoeddus mewn cyfleuster ymchwil i ysbrydoli gwyddonwyr a chleifion. Lawrlwythwch yr adnoddau isod i gael manylion llawn y gystadleuaeth. Dyddiad cau'r gystadleuaeth yw 18 Mai 2021.

Rhowch eich manylion isod a byddwn yn e-bostio'r adnoddau atoch ar ol 4 Chrwefror

Bydd eich manylion yn cael eu cadw ar ein gweinydd diogel mewn ffeiliau a ddiogelir gan gyfrineiriau, a dim ond y tîm ymchwil fydd yn gallu eu gweld. Byddwn ond yn cysylltu â chi ynghylch yr adnodd addysg a'r gystadleuaeth gysylltiedig, gan gynnwys arolwg at ddibenion gwerthuso.
* indicates required
Eich rôl
  • Athro Cymraeg
  • Athro arall
  • Arweinydd grŵp ieuenctid