Contact Us

Fill in the contact form opposite and we will get back to you shortly. Alternatively use the contact details listed below
02921 845852
wcrc@cardiff.ac.uk
Wales Cancer Research Centre,
Room 1TB2 31,
First Floor Main Building,
University Hospital of Wales,
Cardiff, CF14 4XN
Newyddion
18 Sep

Ymchwil dan arweiniad Caerdydd yn darganfod ffordd newydd bosibl o ragweld llwyddiant therapi hormonau ymhlith cleifion canser y fron

Mammogram

Mae treial a noddir gan Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre ac a arweiniwyd gan Ganolfan Ganser Felindre a Phrifysgol Caerdydd wedi dod o hyd i ffordd newydd bosibl o ragweld canlyniad cleifion canser y fron sy'n cymryd cyffur o'r enw fulvestrant. Bydd y canfyddiadau'n cael eu cyflwyno yng nghynhadledd ryngwladol y Gymdeithas Oncoleg Feddygol Ewropeaidd (ESMO) ar 18 Medi, a gynhelir ar-lein eleni.

Mae ymchwilwyr canser bob amser yn ymdrechu i wella'r ffordd y caiff triniaethau eu darparu i gleifion. Mae fulvestrant, a ddatblygwyd gan Astra Zeneca, wedi bod yn gyffur llwyddiannus wrth drin canser y fron, ond mae'r ymchwil hon wedi nodi biomarciwr sy'n ymddangos fel pe bai'n dewis cleifion sy'n cael y budd mwyaf o'r cyffur.

Mae darganfyddiadau fel hyn yn golygu y gallai bod gan feddygon y potensial i ddewis triniaethau sy'n fwy tebygol o weithio mewn claf unigol yn fwy cywir. Mae hyn nid yn unig yn arbed cleifion rhag cael triniaeth ddiangen, ond gallai hefyd arbed arian i'r GIG.

Edrychodd y treial, a gymeradwywyd gan Cancer Research UK, ar gleifion â chanser cadarnhaol y fron Oestrogen Derbynyddion datblygedig sydd wedi lledu o amgylch y corff, lle mai therapi hormonau yw'r driniaeth orau yn aml. Mae llawer o wahanol ffyrdd y mae celloedd canser y fron yn dod yn wrthwynebus i driniaethau hormonau, a credir mai un yw ysgogi llwybr 'signalau' yn y celloedd sy'n cynnwys protein o'r enw RET. Arweiniodd astudio lefel mynegiant protein RET mewn cleifion ar y treial hwn at y canfyddiad hwn. Roedd y treial yn cynnwys 165 o gleifion o 19 o ysbytai gwahanol ledled y DU a chafodd y data ei gydgysylltu a'i ddadansoddi gan y Ganolfan Ymchwil Treialon ym Mhrifysgol Caerdydd. Cymerodd pob claf fulvestrant, ac asesodd y treial a allai ychwanegu cyffur newydd o'r enw vandetanib wella canlyniadau ymhellach. Ni chanfu'r tîm ymchwil unrhyw dystiolaeth bod cleifion a oedd yn derbyn vandetanib wedi cael budd ychwanegol. Fodd bynnag, mae'r treial wedi dangos bod cleifion ar driniaeth llawn fulvestrant y mae eu canserau â lefelau uwch o brotein RET yn gwneud yn llawer gwell. Yn wir, mae eu canser yn cael ei reoli am dros ddwywaith yn well â'r rhai sydd â lefelau RET isel ac mae hyn yn ystadegol arwyddocaol iawn.

Arweiniodd Dr Rob Jones o Brifysgol Caerdydd ac Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre a Mark Beresford o Brifysgol Caerfaddon ar yr astudiaeth. Meddai Rob, "Roedd y canfyddiad hwn yn dipyn o syndod gan fod gwaith labordy blaenorol wedi dangos y gall RET wedi'i actifadu arwain at ymwrthedd i therapi hormonau. Fodd bynnag, nododd ein data, a edrychodd ar samplau o feinwe canser gan gleifion yn y treial, yn glir fod cleifion â lefelau RET uchel yn eu canserau yn cael llawer mwy o fanteision, sy'n debygol o fod o ganlyniad i driniaeth llawn. Rwy'n falch iawn ein bod wedi cael ein gwahodd i gyflwyno'r canfyddiadau hyn yn ESMO. Mae Canolfan Ganser Felindre, ynghyd â'r Ganolfan Ymchwil Treialon ym Mhrifysgol Caerdydd, wedi bod ar flaen y gad o ran darparu treialon clinigol newydd i gleifion canser ac mae hyn yn gydnabyddiaeth wirioneddol o werth y gwaith a wnawn yma yng Nghymru."

Ychwanegodd Mark, "Dim ond un o bob pedwar prawf canser sy'n cynhyrchu canlyniadau cadarnhaol, ac er nad oedd ein rhai ni'n dangos y canlyniadau yr oeddem yn chwilio amdanynt, rwy'n falch iawn y gallai'r canfyddiadau hyn fynd ymlaen i wella triniaeth i gleifion."

Gan fod y canfyddiad hwn yn annisgwyl i raddau helaeth, bydd yn bwysig cadarnhau hyn gydag ymchwil bellach, ond gallai arwain at arf ychwanegol i wneud dewisiadau triniaeth gwybodus i gleifion canser y fron.