Contact Us

Fill in the contact form opposite and we will get back to you shortly. Alternatively use the contact details listed below
02921 845852
wcrc@cardiff.ac.uk
Wales Cancer Research Centre,
Room 1TB2 31,
First Floor Main Building,
University Hospital of Wales,
Cardiff, CF14 4XN
Newyddion
29 Jan

C & A efo Dr Andy Tee

Andy Tee yn y labordi

Mae Dr Andy Tee wedi ymgymryd â swydd arweinydd ein gwaith ymchwilio a chelloedd bonyn. Efallai yr hoffech wybod mwy amdano ef a'i ymchwil, felly rhoddwn ni ychydig o gwestiynau iddo ...

Allwch chi sôn ychydig am eich ymchwil?

Rwyf i'n cynnal ymchwil ar syndromau clefyd genetig prin (fel Tuberous Sclerosis Complex (TSC)) sy'n cynyddu'r risg o diwmorau lle ceir ychydig iawn o driniaeth os o gwbl. Mae fy labordy'n canolbwyntio ar ddarganfod pam fod y tiwmorau hyn yn datblygu, gan ganiatáu i ni ganfod therapïau cyffuriau newydd. Mae clefydau anghyffredin yn adnodd defnyddiol i ymchwilio i ganser, tra bo darganfyddiadau newydd mewn clefydau anghyffredin yn ein galluogi i ddeall yn well sut mae canserau'n datblygu yn y gymdeithas.

Sut mae cleifion yn cael budd o'ch ymchwil?

Mae fy ymchwil wedi arwain at therapïau newydd sydd wedi'u cymeradwyo'n glinigol ar gyfer trin cleifion TSC yn fyd-eang, gan gyfoethogi ansawdd eu bywyd drwy leihau twf tiwmorau a sefydlogi'r clefyd. Ymhellach, mae fy ymchwil i'r anhwylderau genetig hyn, er eu bod yn brin, yn cynnig cyfle unigryw i ni edrych ar systemau clefydau canser sy'n arwain at effaith glinigol ehangach ar gymdeithas.

Beth oeddech chi'n ei wneud cyn gweithio ym Mhrifysgol Caerdydd?

Cefais hyfforddiant gwyddonol ym Mhrifysgol Dundee yn yr Alban ar 'ecsbloetio gwendidau canser' a arweiniodd at gymrodoriaeth ôl-ddoethurol yn Harvard. Roedd fy niddordeb gwyddonol yn cyd-fynd yn berffaith â’r cryfderau ymchwil ym Mhrifysgol Caerdydd lle datblygodd treialon clinigol gyda chleifion TSC fy nghanfyddiadau ymchwil sylfaenol yn therapïau newydd.

Beth yw rhan orau eich swydd?

Y 'daith wyddonol' gyda thîm o ymchwilwyr llawn cymhelliad ac o'r un anian, lle byddwn gyda'n gilydd yn mynd i'r afael â phroblem sylfaenol sy'n flaenoriaeth allweddol i gleifion. Rwyf i'n mwynhau gweithio'n agos gyda chleifion, teuluoedd, elusennau, clinigwyr, partneriaid diwydiannol a gwleidyddion, wrth i ni ddatblygu ein darganfyddiadau gwyddonol cynnar yn rhywbeth ag effaith fwy.

Sut ydych chi'n ymlacio ar ôl diwrnod prysur yn y labordy?

Dwyf i ddim yn ymlacio llawer ar hyn o bryd gan fod gen i ddwy ferch fach sy'n brysur iawn. Prynais i sgwter yr un iddyn nhw ar gyfer y Nadolig, ac rwy'n cael tro bach sydyn arnyn nhw hefyd.

Beth ydych chi'n fwyaf balch ohono?

Rwyf i'n fwyaf balch o weld fy ngwyddonwyr ifanc yn datblygu yn y byd academaidd wrth iddynt ddod yn rhan o fy nhîm ymchwil ac yn aelodau gwerthfawr ohono. Mae'n ysbrydoliaeth cael gweld eu cymhelliad a'u hymwneud â'r cleifion, ac rwyf i'n ffodus iawn i gael chwarae rhan yn eu taith wyddonol bersonol.

Beth ydych chi'n gobeithio'i gyflawni fel aelod o dîm arweinwyr WCRC?

Hoffwn gryfhau'r thema 'Ymchwil Canser Cymru Gyfan' rydyn ni'n ei hadeiladu, drwy gynyddu cydweithio gyda diwydiant, y byd academaidd a'r gwasanaethau iechyd drwy Gymru gyfan.