Contact Us

Fill in the contact form opposite and we will get back to you shortly. Alternatively use the contact details listed below
02921 845852
wcrc@cardiff.ac.uk
Wales Cancer Research Centre,
Room 1TB2 31,
First Floor Main Building,
University Hospital of Wales,
Cardiff, CF14 4XN
Newyddion
14 Oct

Arweinydd Grŵp Ymchwil Amlddisgyblaeth (MDRG)

The Wales Cancer Research Centre logo

Mae Canolfan Ymchwil Canser Cymru (WCRC) yn ceisio cryfhau ei thîm arwain – a elwir yn Bwyllgor Gweithredol y Ganolfan (CEC) - ac felly mae'n ceisio Datganiadau o Ddiddordeb (EoIs) gan arweinwyr profiadol yng Nghymru sydd â hanes o gyflawniad sylweddol mewn ymchwil canser i gyflawni rôl 'Arweinydd Grŵp Ymchwil Amlddisgyblaeth (MDRG) o fewn y Ganolfan yn ystod gweddill cwincweniwm 2020-25, fel yr amlinellir yn yr alwad amgaeedig.

Mae strategaeth ymchwil WCRC 2020-25 yn canolbwyntio ei gweithgareddau ymchwil ar 'daith canser' cleifion canser ac unigolion iach sydd mewn perygl o wynebu canser.  O fewn WCRC mae pedair Ffrwd Waith, wedi'u grwpio'n ddau Barth, fel y gwelir yn y cynllun isod:

Cyd-destun a llinellau adrodd

Mae ymchwil drosiadol o'r safon uchaf yn dibynnu'n hanfodol ar bartneriaethau cydweithredol rhwng clinigwyr a gwyddonwyr.  Nod Grwpiau Ymchwil Amlddisgyblaeth arloesol WCRC yw ymestyn egwyddor rhyngweithio ymhlith llawer o weithwyr proffesiynol mewn Timau Amlddisgyblaeth clinigol (MDTs), lle’r argymhellir y therapïau diweddaraf ar gyfer cleifion unigol.  Yn y grwpiau ymchwil amlddisgyblaeth, mae ymchwilwyr labordy a chlinigwyr sy'n arbenigo mewn astudiaethau clinigol ymyriadol ac ansoddol yn dod at ei gilydd i ddyfeisio atebion ymchwil newydd, sy'n seiliedig ar dystiolaeth, i ymateb i’r anghenion clinigol sydd heb eu diwallu ymhlith cleifion canser.

Bydd Arweinydd y Grŵp yn gweithio ar draws dau Barth y Ganolfan ac yn adrodd i'r Uwch Grŵp Arweinyddiaeth, drwy'r Arweinydd ar gyfer Effaith a Throsglwyddo Gwybodaeth.

Cyfrifoldebau’r Rôl Benodol

 • Goruchwylio datblygiad parhaus y grwpiau ymchwil amlddisgyblaeth presennol ar gyfer Cymru Gyfan
 • Monitro ac adrodd i'r CEC ar berfformiad y timau amlddisgyblaeth presennol
 • Cynghori'r CEC ynghylch grwpiau ymchwil amlddisgyblaeth newydd posibl
 • Nodi cyfleoedd/allbynnau cydweithredol gan y grwpiau amlddisgyblaeth a sicrhau bod y rhain yn cael eu rhannu ar draws y gymuned ymchwil canser
 • Optimeiddio cyfathrebu a rhannu arfer gorau ar draws grwpiau MDRG
 • Cyflwyno argymhellion i'r CEC ynghylch y gefnogaeth sy’n angenrheidiol i’r grwpiau amlddisgyblaeth, yn unigol ac ar y cyd
 • Gweithio gyda'r Arweinydd Biofancio i sicrhau cydweithrediad rhwng WCRC a WCB i sicrhau bod samplau clinigol ar gael i'r eithaf ar gyfer ymchwil canser drosiadol
 • Gweithio gyda thîm Cydgysylltu WCRC i hyrwyddo a chefnogi gweithgareddau'r grwpiau amlddisgyblaeth a chyfathrebu eu cyflawniadau

Manyleb yr unigolyn

 • Profiad fel aelod o MDRG presennol neu gadeirydd MDRG presennol.
 • Parodrwydd i weithio ar draws ystod eang o fathau o ganser.
 • Sgiliau cyfathrebu rhagorol
 • Sgiliau trefnu rhagorol

Cyfrifoldebau sy'n gyffredin i holl rolau'r CEC

 • Mynychu cyfarfodydd Pwyllgor Gwaith y Ganolfan yn rheolaidd
 • Sicrhau gweithgarwch ymchwil canser sy'n berthnasol yn glinigol ac yn canolbwyntio ar y claf
 • Mwyafu’r rhyngweithio a’r trefniadau cydweithio a phartneriaeth, ar draws y gymunedymchwil canser, y tu mewn a'r tu allan i Gymru, o fewn a’r tu hwnt i ddiddordebau ymchwil personol
 • Sicrhau bod buddiannau a safbwyntiau cleifion/y cyhoedd yn cael eu cynrychioli ym mhob agwedd ar waith WCRC
 • Cynghori ar strategaeth, penderfyniadau a pherfformiad sefydliadol WCRC a'u llunio, gan wellacapasiti ymchwil WCRC, ei gallu, ei henw da a’i chynaliadwyedd
 • Darparu adroddiadau cynnydd i'r Cyfarwyddwr, Arweinwyr Parthau, neu'r Uwch Grŵp Arweinyddiaeth (SLG), fel y bo'n briodol
 • Cyfrannu at ryngweithio WCRC ag Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru (HCRW), lle bo hynny'n briodol
 • Mynd ati i hyrwyddo'r trosoledd mwyaf posibl o gyllid ymchwil ychwanegol gan gyrff ariannu cyhoeddus eraill, partneriaid masnachol a'r trydydd sector, lle bynnag y bo'n briodol
 • Gweithredu fel llysgennad ar gyfer WCRC, gan hyrwyddo ei amcanion a hybu ei weithgareddau, lle bynnag y bo modd

Rhagor o wybodaeth

Mae rhagor o wybodaeth am y cyfle hwn i arwain ar gael drwy'r Arweinydd ar gyfer Effaith a Throsglwyddo Gwybodaeth, Duncan Baird (BairdDM@cardiff.ac.uk)

Dylai datganiadau o ddiddordeb gynnwys CV cyfredol a datganiad (dim mwy na 200 gair) o sut rydych yn teimlo y gallech wneud cyfraniad eithriadol yn y rôl hon i lwyddiant ymchwil canser yng Nghymru yn y dyfodol.

Dylid anfon Datganiadau o Ddiddordeb i wcrc@cardiff.ac.uk cyn gynted â phosibl, a heb fod yn hwyrach na 5pmar29 Hydref 2021

Bydd Datganiadau o Ddiddordeb yn cael eu sgorio yn erbyn cyfrifoldebau penodol y rôl. Os caiff dau neu fwy o Ddatganiadau eu sgorio'n gyfartal, gall y panel dethol wahodd ymgeiswyr ar y rhestr fer i fynychu cyfweliad.