Contact Us

Fill in the contact form opposite and we will get back to you shortly. Alternatively use the contact details listed below
02921 845852
wcrc@cardiff.ac.uk
Wales Cancer Research Centre,
Room 1TB2 31,
First Floor Main Building,
University Hospital of Wales,
Cardiff, CF14 4XN
Newyddion
19 Feb

Gallai cyfuniad cyffuriau newydd roi mwy o fudd i gleifion canser y prostad

Rhuban glas am canser y prostad

Yn ddiweddar, cyhoeddwyd canlyniadau o brawf sy'n edrych ar effeithiolrwydd cyfuno dau gyffur (olaparib ac abiraterone) i gleifion â chanser y prostad yn Lancet Oncology.

Canser y brostad yw pumed prif achos marwolaethau'n gysylltiedig â chanser mewn dynion ledled y byd. Mae angen yr hormon rhyw gwrywaidd testosteron ar ganser y prostad i dyfu. Ymhlith y triniaethau safonol cyffredin ar gyfer y canser hwn mae therapi hormonau neu ddisbaddu llawdriniaethol i leihau'r lefel o destosteron yn y corff, ond ar ôl peth amser gall y driniaeth beidio â gweithio a gallai canser y brostad ddechrau tyfu eto. Gelwir hyn yn ganser y brostad sy'n ymwrthol i ddisbaddu.

Fel arfer caiff canser y brostad sy'n ymwrthol i ddisbaddu ei drin gyda therapi hormonau, fel enzalutamide ac abiraterone, neu gemotherapi, fel docetaxel neu cabazitaxel. Yn anffodus, mae'r ymateb i driniaeth yn aml yn fyrhoedlog oherwydd bod y canser yn cynyddu ei ymwrthedd i driniaeth safonol. Mae ein hymchwilwyr yn edrych am ffyrdd newydd i helpu dynion yn y sefyllfa hon.

Roedd yr astudiaeth hon yn wreiddiol yn astudiaeth Cam 1b i brofi a fyddai modd darparu cyfuniad o gyffuriau olaparib ac abiraterone yn ddiogel. Unwaith roedd hyn wedi'i sefydlu aeth ymlaen i dreial cam dau, cam cynnar o brofi effeithiolrwydd triniaethau newydd mewn cleifion.

Bu 142 o gleifion yn rhan o'r astudiaeth ac fe'u neilltuwyd ar hap i dderbyn naill ai olaparib ac abiraterone, neu blasebo ac abiraterone. Er bod y rheini a gafodd olaparib yn wynebu mwy o sgil-effeithiau na'r rheini ar y treial plasebo, cafodd y grŵp hwn o gleifion fudd clinigol sylweddol o'u cymharu â'r cleifion oedd yn derbyn plasebo.

Dr Rob Jones sy'n arwain ein hymchwil treialon cam cynnar ac ef oedd yr unig oncolegydd a enwyd ar y papur. Dywedodd Dr Jones, "Canolfan Ganser Felindre oedd prif recriwtiwr y DU i'r astudiaeth Olaparib. Buom ni'n trin 21 o gleifion yma yng Nghymru. Mae un o'n cleifion wedi bod ar y cyfuniad o gyffuriau ers yn agos i bum mlynedd. Mae'n debygol y byddai'r claf hwn wedi symud ymlaen o fewn tri neu bedwar mis o driniaeth safonol."

Mae canlyniadau'r treial yn awgrymu y gallai'r cyfuniad o olaparib a abiraterone fod yn fwy buddiol i gleifion â chanser y brostad sy'n ymwrthol i ddisbaddu sydd wedi lledaenu i rannau eraill o'r corff. Bydd y treial nawr yn symud ymlaen i gam tri, lle bydd grŵp mwy o faint o gleifion yn cael eu recriwtio i dreialu'r cyffur a gallwn asesu ei fuddion yn fwy cywir.