Contact Us

Fill in the contact form opposite and we will get back to you shortly. Alternatively use the contact details listed below
02921 845852
wcrc@cardiff.ac.uk
Wales Cancer Research Centre,
Room 1TB2 31,
First Floor Main Building,
University Hospital of Wales,
Cardiff, CF14 4XN
Newyddion
8 Nov

"Ffocws clir ar gyfer ymchwil canser yng Nghymru"

Dr Evans smiling in a hospital corridor

Rydym yn falch iawn o'ch cyflwyno i Gyfarwyddwr newydd Canolfan Ymchwil Canser Cymru (WCRC), Dr Mererid Evans.

Mae Dr Evans yn dod â chyfoeth o brofiad i'r rôl ac mae'n edrych ymlaen at weithio'n agos gyda'r llu o ymchwilwyr ac arloeswyr talentog ledled Cymru i arwain a chyflawni rhagoriaeth ymchwil canser.

Yn y cyfamser, mae hi wedi cymryd amser i ateb rhai cwestiynau am ei gobeithion am ymchwil canser yng Nghymru a chyfeiriad WCRC dros y blynyddoedd nesaf.

Beth yw uchafbwyntiau eich gyrfa hyd yma?

Dwi’n falch iawn o fod yn feddyg canser, ac uchafbwynt fy ngyrfa mae’n siŵr yw dod yn oncolegydd ymgynghorol yn ysbyty Felindre yn 2007, lle dwi’n arbenigo mewn rheoli cleifion â chanser y pen a'r gwddf.

Ers hynny, dwi wedi sefydlu ymchwil o fewn y GIG yng Nghymru gyda'r nod o ddatblygu triniaethau mwy caredig i gleifion â chanser y pen a'r gwddf. Mae un o'm hastudiaethau, PATHOS, bellach ar agor mewn tri chyfandir - Ewrop, America ac Awstralia - a gallai newid protocolau triniaeth i gleifion ledled y byd.

Dwi wedi gweithio'n genedlaethol fel Dirprwy Gadeirydd grŵp ymchwil radiotherapi (CTRad) y Sefydliad Ymchwil Canser Cenedlaethol (NCRI), gan arwain a chydlynu ymchwil radiotherapi ledled y DU, a dwi wedi gwneud cysylltiadau pwysig ledled y DU yn y rôl hon.

Yn fwy lleol, dwi wedi bod yn Gyfarwyddwr Meddygol Cyswllt ar gyfer ymchwil yn Felindre. Dwi wedi bod yn gweithio gyda thîm gwych o arweinwyr ymchwil a chynrychiolwyr cleifion a'r cyhoedd i ddatblygu uchelgeisiau'r Ymddiriedolaethau ar gyfer ymchwil canser o 2021 hyd at 2031.

Mae'r uchelgeisiau hyn yn cynnwys sefydlu canolfan ymchwil newydd yn Ne-ddwyrain Cymru, mewn partneriaeth â'n cydweithwyr yn y GIG a'r Brifysgol. Dwi’n llawn cyffro am y ganolfan hon a chredaf y bydd yn cynnig mwy o fynediad i gleifion Cymru at therapïau arbrofol ac uwch, ynghyd â gwell mynediad at ymchwil wyddonol arloesol a wneir gan ein partneriaid yn y Brifysgol.

Beth sy'n eich cyffroi fwyaf am gamu i rôl y Cyfarwyddwr yn WCRC?

Dwi’n edrych ymlaen at weithio gydag ymchwilwyr canser mewn gwahanol sefydliadau ledled Cymru, yn ogystal â llunwyr polisi a chynrychiolwyr y llywodraeth.

Dwi’n ymwybodol, o siarad â llawer o ymchwilwyr sy'n ymwneud â WCRC, ei bod yn uchel ei pharch yn y gymuned ymchwil canser ac wedi dod â'r gymuned honno at ei gilydd ers ei sefydlu yn 2015. Dwi am gadw'r ymdeimlad hwnnw o gynwysoldeb a chymuned, a dwi’n falch ac yn gyffrous o fod yn cynrychioli'r gymuned ymchwil canser fel Cyfarwyddwr WCRC.

Dwi’n credu mai un o'n heriau mwyaf fydd rhoi ffocws clir ar gyfer ymchwil canser yng Nghymru. Fy nod yw dod â'r gymuned ymchwil, y Llywodraeth, y trydydd sector a'r cyhoedd yng Nghymru at ei gilydd, wedi'u huno mewn un weledigaeth ar gyfer ymchwil canser yng Nghymru. Drwy wneud hyn credaf y gallwn ddenu buddsoddiad a thalent newydd i Gymru a sicrhau bod ymchwil canser yng Nghymru yn ffynnu yn y dyfodol. 

Pa dri datblygiad allweddol ydych chi'n gobeithio eu gweld o fewn ymchwil canser yng Nghymru dros y pum mlynedd nesaf?

Hoffwn weld mwy o fuddsoddiad, o ffynonellau mewnol ac allanol, i ymchwil canser yng Nghymru, y mae'n rhaid i ni fel cymuned ei ganolbwyntio ar feysydd ymchwil lle gall Cymru ragori a chael effaith wirioneddol ar lefel ryngwladol.

Credaf fod angen i ni adeiladu ein gweithlu ymchwil canser yn y dyfodol, ysbrydoli arweinwyr ymchwil y dyfodol a datblygu llwybrau gyrfa academaidd a chlinigol i'w cadw yng Nghymru.

Mae angen i ni hefyd ddod â'r GIG a sefydliadau academaidd at ei gilydd i weithio'n agosach i drosi darganfyddiadau gwyddonol a wneir yng Nghymru i'r clinig, er budd cleifion Cymru. Bydd y ganolfan y soniais amdani uchod yn un ffordd o wneud hyn.

Sut ydych chi'n gweld WCRC yn ffitio i mewn i'r dirwedd canser ehangach yng Nghymru dros y blynyddoedd nesaf?

Credaf y gall ac y dylai'r WCRC chwarae rhan ganolog yn y gwaith o gydlynu buddsoddiad Llywodraeth Cymru mewn ymchwil canser. Dylai hefyd ddod â'r gymuned ymchwil at ei gilydd i wneud Cymru'n wlad sydd ag enw da am ragoriaeth mewn ymchwil canser.

Bydd Strategaeth Ymchwil Canser Cymru (CReSt) yn cael ei chyhoeddi yn ystod y misoedd nesaf. Dylai fod gan WCRC rôl ganolog o ran dod â'r gymuned at ei gilydd i helpu i gyflawni CReSt er budd cleifion canser yng Nghymru a thu hwnt.