Contact Us

Fill in the contact form opposite and we will get back to you shortly. Alternatively use the contact details listed below
02921 845852
wcrc@cardiff.ac.uk
Wales Cancer Research Centre,
Room 1TB2 31,
First Floor Main Building,
University Hospital of Wales,
Cardiff, CF14 4XN
Newyddion
13 Oct

Dewch i gwrdd â'n Cyfarwyddwr newydd

Red graphic reads:

Mae Dr Evans yn Oncolegydd Clinigol Ymgynghorol yng Nghanolfan Ganser Felindre yng Nghaerdydd, sy'n arbenigo mewn canser y Pen a'r Gwddf. 

A hithau wedi graddio o Goleg Meddygaeth Prifysgol Cymru, derbyniodd PhD yn 2001 am ei hymchwil i ymatebion imiwnedd i feirws Papiloma Dynol (HPV) mewn cleifion â chanser ceg y groth.

Mae Dr Evans bellach yn Brif Ymchwilydd tri threial clinigol aml-ganolfan (PATHOS, Best-Of a PEARL) sy'n anelu at ddatblygu triniaethau mwy caredig i gleifion â chanser y Pen a'r Gwddf.

Mae wedi datblygu cysylltiadau cenedlaethol a rhyngwladol drwy ei hymchwil ac yn cyd-arwain nifer o brosiectau ymchwil ym Mhrifysgol Lerpwl, a ddyfarnodd Broffesoriaeth Wadd Er Anrhydedd iddi yn 2016.

Yn 2019 penodwyd Dr Evans yn Ddirprwy Gadeirydd Grŵp Ymchwil Radiotherapi'r Sefydliad Ymchwil Canser Cenedlaethol, CTRad, gan gydlynu a gosod y cyfeiriad strategol ar gyfer ymchwil radiotherapi'r DU. Mae hi wedi bod yn Arweinydd Thema Canser Cysylltiol ym Mhrifysgol Caerdydd ac yn Gyfarwyddwr Meddygol Cysylltiol ar gyfer Ymchwil a Datblygu yn Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre ers 2020.

Dywedodd Dr Evans: "Rwy’n falch iawn o fod yn ymuno â Chanolfan Ymchwil Canser Cymru (WCRC) ac rwy’n edrych ymlaen at weithio’n agos gydag ymchwilwyr ac arloeswyr talentog o bob rhan o Gymru i arwain a darparu ymchwil canser a fydd yn gwella bywydau cleifion canser yng Nghymru a thu hwnt.

"Mae heriau sylweddol o'n blaenau, ond credaf fod hwn yn amser cyffrous i fod yn rhan o ymchwil yn y byd gofal iechyd, sydd wedi chwarae rhan mor allweddol yn natblygiad triniaethau a brechiadau newydd yn ystod y pandemig Coronavirus.

"Mae'r WCRC wedi bod yn arwain ymchwil canser academaidd a chlinigol yng Nghymru ers 2015, ac wedi cefnogi prosiectau ymchwil arloesol.

"Fy mhif nodau fel Cyfarwyddwr fydd canolbwyntio sylw ar themau lle gall ymchwilwyr canser Cymru rhagori, cynyddu’r buddsoddiad i fewn i ymchwil canser yng Nghymru, galluogi'r biblinell drosiadol rhwng y labordy a'r clinig, ysbrydoli a datblygu llwybrau gyrfa ar gyfer arweinwyr ymchwil canser ac arloeswyr y dyfodol a sicrhau bod buddion ein hymchwil yn cael eu gweld gan gleifion canser ledled Cymru gyfan."

Ariennir Canolfan Ymchwil Canser Cymru gan Lywodraeth Cymru, ac mae'n rhan allweddol o seilwaith Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru.
Meddai’r Athro Kieran Walshe, Cyfarwyddwr Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru:
 
"Mae ymchwil yn hanfodol i wella canlyniadau i gleifion canser yng Nghymru o ganfod a sgrinio'n gynnar hyd at driniaeth a gofal. Mae Canolfan Ymchwil Canser Cymru yn darparu ymchwil ragorol sydd nid yn unig yn cefnogi iechyd a lles cleifion, teuluoedd a gofalwyr yng Nghymru ond sydd hefyd o fudd i bobl y mae canser yn effeithio arnynt ledled y byd.

"Mae Mererid Evans yn aelod hirsefydlog o gymuned ymchwil canser Cymru a bydd yn dod â phrofiad strategol gwerthfawr o'i rolau ym Mhrifysgol Caerdydd, Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre a'r Sefydliad Ymchwil Canser Cenedlaethol. Edrychwn ymlaen at weithio'n agos gyda Mererid a llwyddiant parhaus WCRC." 

Dywedodd Dr Jacinta Abraham, Cyfarwyddwr Meddygol Gweithredol, Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre: "Mae pob un ohonom yn Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre yn falch iawn o glywed y newyddion am benodiad Mererid. Mae hi’n parhau i arwain ar ddatblygu strategaeth ymchwil canser newydd ar gyfer Felindre, ac yn awr, drwy gyfrwng ei rôl newydd, nid oes gennyf amheuaeth y bydd yn cryfhau’r weledigaeth a’r aliniad ar gyfer ymchwil canser i gyfer Cymru gyfan."
 
Mae croeso i chi gysylltu ag unrhyw gwestiynau i Dr Evans yn wcrc@cardiff.ac.uk.