Contact Us

Fill in the contact form opposite and we will get back to you shortly. Alternatively use the contact details listed below
02921 845852
wcrc@cardiff.ac.uk
Wales Cancer Research Centre,
Room 1TB2 31,
First Floor Main Building,
University Hospital of Wales,
Cardiff, CF14 4XN
Newyddion
30 Jul

Mae Care Leukaemia wedi dyfarnu cyllid i Ysbyty Prifysgol Cymru

Bathodyn nyrs

Mae Cure Leukaemia wedi cyhoeddi’r 12 o ganolfannau ar draws y Deyrnas Unedig a fydd yn derbyn cyllid gan yr elusen am gyfnod o dair blynedd o fis Ionawr 2020 er mwyn ffurfio’r Rhwydwaith Rhaglen Cyflymu Treialon (TAP)

Un o’r canolfannau a ddewiswyd yw Ysbyty Athrofaol Cymru yng Nghaerdydd. Mae’r ysbyty wedi derbyn cyllid TAP ers 2011, pan gafodd y rhaglen ei sefydlu. Dyma’r unig ganolfan yng Nghymru o fewn y rhwydwaith hwnnw a bydd yn parhau i weithio’n agos gyda chydweithwyr mewn canolfannau eraill yn y Deyrnas Unedig.

Cafodd y canolfannau llwyddiannus eu dewis o blith 21 o’r rhai a wnaeth ymgeisio gan Banel Adolygiad Cymheiriaid Rhyngwladol, a gadeiriwyd gan yr Athro Alessandro Rambaldi o Brifysgol Milan, i dderbyn cyllid ar gyfer nyrs ymchwil arbenigol penodol am gyfnod o dair blynedd o 1 Ionawr 2020 i 31 Rhagfyr 2022. Telir grantiau o £50,000 y flwyddyn i bob canolfan gan Cure Leukaemia i gefnogi cyflogi nyrs ymchwil a fydd yn gweithio’n agos gyda Chanolfan TAP ym Mhrifysgol Birmingham i gyflawni treialon sy’n llywio ymarfer ym maes canser gwaed.

Gan adeiladu ar hanes llwyddiannus y rhaglen TAP, a ariannwyd gynt gan Bloodwise yn unig rhwng 2011-2019, bydd cleifion, o ardal dalgylch o 20 miliwn o bobl, yn cael mynediad i’r don o therapïau cyffuriau a chellog newydd sy'n addo trawsnewid y canlyniadau i gleifion â chanser y gwaed.

Canser y gwaed yw'r trydydd lladdwr canser mwyaf yn y DU, gyda thua 38,000 o bobl yn cael diagnosis a 14,000 yn colli eu bywydau i’r clefyd bob blwyddyn. Bydd y cyllid nid yn unig yn rhoi gobaith i gleifion canser y gwaed sydd wedi dihysbyddu triniaethau safonol ar gyfer y clefyd drwy eu recriwtio i dreialon clinigol newydd arloesol, ond bydd hefyd yn helpu i barhau â’r cynnydd byd-eang tuag at ddod o hyd i driniaethau effeithiol ar gyfer pob math o ganser y gwaed.

Mae Dr Steve Knapper yn gyd-arweinydd ar gyfer ein hymchwil treialon cyfnod cynnar a'r ymgeisydd arweiniol ar gyfer yr arian hwn. Dywedodd, "Bydd yr arian hwn gan Care Leukaemia yn ein galluogi i gyflogi nyrs treialon benodol i weithio mewn treialon cyfnod cynnar i gleifion yng Nghymru sydd â chanser y gwaed megis lewcemia, lymffoma a myeloma. Yn aml bydd y cleifion hyn wedi dod i ddiwedd yr opsiynau triniaeth gonfensiynol a bydd cymryd rhan yn y treialon hyn yn caniatáu mynediad iddynt i driniaethau newydd addawol."

Mae'r rhwydwaith TAP wedi cael ei ffurfio yn bennaf oherwydd y bartneriaeth rhwng partneriaeth weddnewidiol Elusennau DU y Flwyddyn a Deutsche Bank, y rhagwelir y bydd gwerth dros £2.5m pan ddaw i ben ar 31 Rhagfyr.