Contact Us

Fill in the contact form opposite and we will get back to you shortly. Alternatively use the contact details listed below
02921 845852
wcrc@cardiff.ac.uk
Wales Cancer Research Centre,
Room 1TB2 31,
First Floor Main Building,
University Hospital of Wales,
Cardiff, CF14 4XN
Newyddion
1 Jun

Cyfarfod â'n Cyfarwyddwr Gweithrediadau newydd: John Jones

John Jones WCRC

Pleser o'r mwyaf yw cyflwyno ein Cyfarwyddwr Gweithrediadau newydd, John Jones. Mae John yn uwch reolwr gweithrediadau clinigol â ffocws masnachol gydag o ddeutu 20 mlynedd o brofiad yn y diwydiant meddygol preifat ynghyd â rolau rheoli niferus mewn cwmni adwerthu sglodyn glas. Mae'n ymgymryd â rôl arweiniol yn y ganolfan a bydd yn llywio ein ffocws gweithrediadol.

Mae'n annhebygol y bydd John yn gallu cyfarfod ag aelodau o'r gymuned ymchwil am beth amser, felly fe holon ni ambell gwestiwn i'w gyflwyno.

Beth a'ch denodd chi i weithio i Ganolfan Ymchwil Canser Cymru?


Rwyf i wedi treulio dros 14 blynedd yn gweithio yn y sector gofal iechyd ac roeddwn i am gael rôl oedd yn cynnig cyfle i wneud gwahaniaeth gwirioneddol i iechyd pobl yng Nghymru a thu hwnt. Wrth weithio fel rheolwr uned treialon clinigol yng Nghaerdydd arweiniodd fy ymchwil fi i ddarganfod pa mor bell roedd Cymru'n llusgo’r tu ôl nid yn unig i weddill y DU ond yn rhyngwladol ym maes rheoli iechyd. Mae'r rôl hon yng Nghanolfan Ymchwil Canser Cymru yn ddelfrydol i allu cael effaith gwirioneddol ym maes canser.

Beth ydych chi'n ei fwynhau fwyaf am y rôl hyd yma a beth ydych chi'n gobeithio ei gyflawni?


Yr hyn rwy'n ei fwynhau fwyaf am y rôl yw darganfod cymaint o dalent sy'n gweithio yn y maes hwn a chynifer o gyfleoedd rhagorol sydd yna i wneud gwahaniaeth. Fy nod yw sicrhau bod y ganolfan yn sefydliad hunangynhaliol sy'n gallu dod â thalentau Cymru at ei gilydd gan weithio nid yn unig ar lefel genedlaethol ond yn rhyngwladol. Rwyf i am helpu i sicrhau mai Cymru yw un o'r llefydd gorau yn y DU i weithio ym maes canser.

Sut ydych chi'n ymlacio ar ôl diwrnod prysur yn eich swyddfa gartref?


Mae gen i amrywiaeth eang o ddiddordebau. Rwyf i wrth fy modd yn coginio ac mae gen i ardd lysiau a ffrwythau sy'n bwydo fy hoffter o goginio a garddio. Rwyf i'n ymarfer yoga i gadw'n ffit ac yn mwynhau darllen llyfrau anffuglennol a hanes.

Pa heriau ydych chi wedi'u hwynebu wrth ddechrau'r swydd newydd yn ystod y cyfnod hwn o gyfyngiadau symud?


Mae fy holl gysylltiadau wedi bod yn rhithwir yn hytrach nag wyneb yn wyneb felly creu cysylltiadau personol sy'n helpu i feithrin perthynas yw'r her fwyaf.

Beth ydych chi'n fwyaf balch ohono yn eich gyrfa hyd yma?


Rwyf i'n fwyaf balch i mi drawsnewid uned treialon clinigol bach 500 t. sgwâr gyda thair ystafell glinig fach, ynghudd ar lawr uchaf uned busnes mewn parc busnes yn un o'r unedau treialon preifat mwyaf yn y DU. Symudais a datblygais yr uned fach i greu uned bwrpasol fodern 100,000 t. sgwâr gyda'r cyfleusterau diweddaraf ac wyth ystafell glinig fawr a labordy ger Castell Coch i Synexus. Fe'i hagorwydd yn llwyddiannus gyda llawer o gyhoeddusrwydd a gweithredwyr yn hedfan o bedwar ban byd ynghyd â sylw ar y teledu a'r radio.