Contact Us

Fill in the contact form opposite and we will get back to you shortly. Alternatively use the contact details listed below
02921 845852
wcrc@cardiff.ac.uk
Wales Cancer Research Centre,
Room 1TB2 31,
First Floor Main Building,
University Hospital of Wales,
Cardiff, CF14 4XN

Ffrwd Gwaith Y Profiad Gorau Posibl i Gleifion 

 

Mae cleifion wrth galon popeth yr ydym yn ei wneud. Rydym yn gweithio gyda’n partneriaid lleyg i ‘gyd-gynhyrchu’ sy’n sicrhau mai anghenion cleifion, eu teuluoedd a’u gofalwyr, a’r gymuned gyfan sy’n gyrru’r ymchwil yr ydym yn ei wneud.  Mae hyn yn cynnwys cydweithio i sicrhau mai buddiannau cleifion sydd flaenaf yn ein hymchwil bob amser ac i ddylunio astudiaethau arloesol sy’n rhoi blaenoriaeth i’w gwerthoedd a’u hoffterau personol wrth galon eu cynllun triniaeth wedi’i bersonoli. Mae hyn yn arbennig o bwysig lle mae clefyd datblygedig, lle efallai nad yw’n bosibl cael gwared ar y canser bellach. Yn yr achos hwn rydym eisiau dod o hyd i’r ffyrdd gorau o gydbwyso hyd ac ansawdd bywyd claf i gyd-fynd â’i ddymuniadau unigol.  

  

Asesu cyn-triniaeth, ffisiolegol, wedi’i bersonoli 

Mae’r dulliau presennol i bennu ffitrwydd sylfaenol cleifion unigol ac i ragfynegi i ba raddau y byddant yn goddef triniaethau a allai fod yn wenwynig yn amrwd ac yn dueddol o fod â rhagfarn. Rydym yn asesu’r berthynas rhwng goddefiant triniaeth cleifion ac agweddau eraill ar eu lles, fel sut mae’n effeithio ar eu gallu i wneud tasgau, eu metabolaeth, eu hymateb llidiol a’u hasesiadau ffisiolegol.  

 

Asesu profiadau cleifion unigol, yn ystod ac ar ôl triniaeth 

Rydym yn ymestyn ein gwaith blaenorol ar ddulliau mesur deilliannau a adroddir gan gleifion (PROMs) a dulliau mesur profiad a adroddir gan gleifion (PREMs) i gleifion sy’n cael cemotherapi ar gyfer canser datblygedig yr ysgyfaint sydd â phrognosis gwellhaol.  

 

Rydym yn edrych ar benderfyniadau triniaeth anodd, yn asesu profiad cleifion cyn ac yn ystod triniaethau, ac yn y cam adferiad. Bydd cleifion sydd wedi dewis peidio â chael triniaeth yn grŵp cymharydd pwysig.  

 

Integreiddio profiad y claf i wneud penderfyniadau clinigol  

Byddwn yn gweithio â phartneriaid yn y DU i ddosbarthu profiad goddrychol cleifion i’w ddefnyddio wrth wneud penderfyniadau clinigol. Bydd ein ‘model cefnogi penderfyniadau’ arloesol wrth galon cysyniad newydd mewn cyfarfodydd Tîm Rhyngddisgyblaethol – ‘SMART MDTs’. Bydd y SMART MDTs hyn yn cyd-gynhyrchu cynlluniau triniaeth wedi’u personoli yn seiliedig ar ddata, gan gynnwys nodweddion tiwmorau, cadernid ffisiolegol y claf a gwerthoedd a hoffterau unigol.