Contact Us

Fill in the contact form opposite and we will get back to you shortly. Alternatively use the contact details listed below
02921 845852
wcrc@cardiff.ac.uk
Wales Cancer Research Centre,
Room 1TB2 31,
First Floor Main Building,
University Hospital of Wales,
Cardiff, CF14 4XN

Ffrwd Gwaith Deilliannau Gwell i Gleifion 

Rydym yn dod â gwyddonwyr labordy ac ymchwilwyr clinigol at ei gilydd i ddatblygu therapïau newydd, gwell i gleifion drwy ein model Grwpiau Ymchwil Rhyngddisgyblaethol arloesol.

Rydym yn datblygu therapïau canser newydd i wella’r opsiynau triniaeth sydd ar gael i gleifion.  Mae gennym gryfderau penodol mewn ‘therapïau biolegol’ i dargedu moleciwlau sy’n ecsbloetio’r gwahaniaethau rhwng celloedd canser a chelloedd normal fel 

  • cyffuriau â moleciwlau bach sy’n targedu prosesau signalau celloedd, o fewn y gell ganser
  • imiwnotherapïau sy’n harneisio pŵer y system imiwnedd i ddinistrio celloedd canser
  • firysau ‘oncolytig’ neu ‘ddinistrio canser’ sydd wedi’u peiriannu. 

Eisoes rydym wedi profi y gallwn wella mynediad i gleifion yng Nghymru at y datblygiadau diweddaraf o labordai yng Nghymru a thu hwnt drwy dreialon clinigol yn ysbytai GIG Cymru. Cewch wybod rhagor am lwyddiant ein treial TaCTiCC a’r treial arfaethedig o’n cyffur arloesol anti-Bcl3  ar ein gwefan.  Rydym yn benderfynol o gynyddu’r treialon clinigol sydd ar gael sy’n cynnig y triniaethau arbrofol diweddaraf i gleifion. Mae’r rhain yn arbennig o ddefnyddiol i’r rhai sydd wedi rhedeg allan o opsiynau triniaeth ‘safonol’. Rydym yn cydweithio’n glòs â noddwyr academaidd a masnachol, unedau treialon a chyfleusterau ymchwil clinigol yng Nghaerdydd ac Abertawe i gynyddu ansawdd, nifer ac amrywiaeth y treialon sydd ar gael i gleifion. Mae gwneud y mathau hyn o dreialon yn ein helpu i nodi lle gellir gwella triniaethau a llywio’r hyn y dylai ein gwaith labordy ganolbwyntio arno. Ein prif gryfderau yw: 

  • Triniaethau sy’n cyfuno cyffuriau a radiotherapi 
  • Ffyrdd newydd o gyflwyno cyffuriau i gelloedd canser 
  • Astudiaethau o driniaethau wedi’u personoli, gan gynnwys rhai sy’n defnyddio system imiwnedd y claf ei hun i fynd i’r afael â chanser 
  • Therapïau cellog newydd sy’n cael eu datblygu ar y cyd â Chanolfan Trin Therapïau Datblygedig Cymru/Canolbarth Lloegr (WM-ATTC). 

Rydym yn dal i ddatblygu portffolio o dreialon radiotherapi newydd, gydag arbenigedd penodol mewn datblygu astudiaethau wedi’u personoli ar gyfer canser yr ysgyfaint a chanserau gastroberfeddol uwch, a chryfder sy’n datblygu mewn canserau’r ymennydd. Byddwn yn dylunio astudiaethau ymchwil newydd sy’n ymwneud â thechnegau radiotherapi uwch, gan gynnwys: 

  • Radiotherapi stereotactig, sy’n defnyddio delweddu 3D i dargedu dosiau uchel o ymbelydredd at yr ardal sydd wedi’i heffeithio gyda’r effaith leiaf posibl ar y meinwe iach o’i hamgylch. 
  • Cyfuniadau newydd o gyffuriau a radiotherapi ar gyfer triniaeth gyfunedig fwy effeithiol.
  • Therapi Pelydr Proton, sy’n defnyddio priodweddau unigryw protonau i leihau’r dos o ymbelydredd i’r strwythur allweddol, ond technoleg newydd iawn yw hon o hyd.

Yn ogystal, rydym yn gweithio gydag arbenigwyr ym maes Cyfrifiadureg i ddefnyddio awtomeiddio drwy gydol y llwybr radiotherapi ac i astudio dadansoddiad cyfrifiadurol perfformio o ddelweddu data ‘radiomig’ cleifion sy’n cael radiotherapi. Bydd y systemau rydym yn eu datblygu ar gyfer y gwaith hwn yn rhan o’r platfform er mwyn gosod cleifion canser ar raddfa fawr mewn cronfeydd data ar wahanol gamau o’u taith ganser. Ein nod tymor hir yw personoli dewisiadau triniaeth i’n cleifion gan ddefnyddio’r holl wybodaeth feddygol a chlaf-gysylltiedig sydd ar gael, gan gynnwys ychwanegu data wrth i gleifion fynd drwy eu taith ganser – ein cysyniad ‘SMART MDT’