Contact Us

Fill in the contact form opposite and we will get back to you shortly. Alternatively use the contact details listed below
02921 845852
wcrc@cardiff.ac.uk
Wales Cancer Research Centre,
Room 1TB2 31,
First Floor Main Building,
University Hospital of Wales,
Cardiff, CF14 4XN

Data treialon canser Cymru

Mae ymchwil yn hanfodol - bydd y canlyniadau’n ychwanegu at ein gwybodaeth am ganser ac yn helpu i wella dulliau atal, triniaeth a gofal.

  • Ymyriadol, gwyliadol a masnachol yw’r tri phrif fath o dreialon neu astudiaethau.
    Mewn treialon clinigol ymyriadol, bydd cleifion yn gwirfoddoli i brofi triniaethau neu ddulliau sgrinio newydd ym maes canser. Wedyn, gall ymchwilwyr gymharu’r canlyniadau i nodi triniaethau a dulliau gwell.
  • Mewn astudiaethau gwyliadol, gall ymchwilwyr ddefnyddio llawer o ddata neu siarad â chleifion a’r cyhoedd i drafod eu ffyrdd o fyw a safonau eu bywydau.
  • Noddir astudiaethau masnachol gan gwmni neu sefydliad masnachol i asesu ei driniaethau. Gallan nhw fod yn rhai ymyriadol neu wyliadol.

Gall ymchwilwyr ddefnyddio’r wybodaeth sy’n deillio o ymchwil i ddeall pam mae canser yn tueddu i effeithio ar rai pobl yn ogystal â deall anghenion neu hoffterau cleifion a’r cyhoedd. Gall yr ymchwil hon helpu i wella gofal a phrofiadau cleifion.

Mae rhagor o wybodaeth am dreialon clinigol ar wefan CRUK - cliciwch yma.

Os ydych chi’n glaf neu’n un o’r cyhoedd, a chithau am gymryd rhan mewn ymchwil, dylech chi siarad â’r proffesiynolyn gofal iechyd neu’r meddyg sy’n ymwneud â chi.

Y Dr Rob Jones (Swyddog Arwain Materion Canser Cymru), Canolfan Ymchwil i Ganser Cymru a Rhwydwaith Canser Cymru sydd wedi cynhyrchu’r data hyn ar y cyd. I weld rhagor o wybodaeth am Rwydwaith Canser Cymru, cliciwch yma.
I gyfathrebu’n well â chymuned yr ymchwil i ganser a helpu pobl Cymru i ddeall gwaith ymchwil yn well, bydd y ganolfan a’r rhwydwaith yn lledaenu gwybodaeth ymhlith staff y GIG sy’n ymwneud â gwahanol agweddau ar ganser bob chwe mis. Mae’r wybodaeth honno’n cynnwys:

  • Disgrifiad o’r astudiaethau presennol o amryw fathau o’r clefyd.
  • Nifer y cleifion sydd wedi cytuno i gymryd rhan mewn astudiaethau o ganser.

Data treialon pob math o ganser yn y deyrnas

Mae data wedi’u casglu ar gyfer pob gwlad yn y deyrnas a phob rhanbarth o Gymru. Mae data wedi’u casglu i ddangos faint o bobl sydd wedi cytuno i gymryd rhan mewn ymchwil i ganser a pha fathau o’r clefyd sydd o dan sylw. Mae modd gweld gwybodaeth am ganser isod.
Cesglir data fesul blwyddyn ariannol (Ebrill – Mawrth).

Click here to download a pdf.

Data am ganser fesul safle yng Nghymru

Trwy ddarllen data perthnasol, gall staff y GIG weld faint o bobl sy’n ymwneud ag astudiaethau a dysgu rhagor am y mathau o ganser sy’n cael eu hastudio. Lledaenir y data hynny ynghyd â rhestr o’r amryw astudiaethau presennol y gallai cleifion gymryd rhan ynddynt fel y bydd yn haws i glinigwyr nodi cyfleoedd addas i’w cleifion gymryd rhan mewn ymchwil.

Mae data am nifer y bobl sy’n cymryd rhan mewn astudiaethau o’r mathau canlynol o’r clefyd ynghyd â rhestr o dreialon perthnasol yng Nghymru:

Diweddarir y data hynny, a rhestr y treialon cyfredol, bob chwe mis. I weld yr wybodaeth ddiweddaraf am dreialon cyfredol ar wefan treialon clinigol Llywodraeth San Steffan, cliciwch yma.

Ffynhonnell y data

Daeth yr wybodaeth o lwyfan ddata agored y Sefydliad Cenedlaethol dros Ymchwil i Iechyd. Mae’r llwyfan honno’n cynnig gwybodaeth am dreialon a faint o bobl sy’n cymryd rhan ynddynt. Dim ond treialon portffolio (gan gynnwys treialon masnachol ac anfasnachol) sydd yn y data ac, felly, er bod y gronfa’n un o’r rhai mwyaf cynhwysfawr, fydd hi ddim yn nodi pob un o dreialon y deyrnas. Gan ei bod yn diweddaru data bob dydd, fodd bynnag, mae’n un o’r ffynonellau ehangaf a mwyaf cyfoes. Mae’r data wedi’u hatgyfnerthu gan wybodaeth o bortffolio astudiaethau Ymchwil i Iechyd a Gofal Cymru (mae rhagor o wybodaeth yma) a Mapiau Portffolio Sefydliad Cenedlaethol yr Ymchwil i Ganser (ar gael yma).
Mae staff yn y GIG a gaiff yr wybodaeth honno am y mathau o ganser maen nhw’n arbenigo ynddynt wedi dweud ei bod yn ddiddorol ac yn ddefnyddiol achos ei bod yn:

  • Eu galluogi i weld pa astudiaethau ymchwil cyfredol sydd ar gael yn lleol ac mewn byrddau ac ymddiriedolaethau iechyd eraill yng Nghymru.
  • Dangos pa astudiaethau cenedlaethol sydd ar y gweill fel y bydd modd nodi cyfleoedd i gleifion a’r cyhoedd gymryd rhan ynddynt.
  • Dangos pa ymchwil i ganser sy’n mynd rhagddi yng Nghymru o’i chymharu â gwledydd eraill y deyrnas.

I gael rhagor o wybodaeth am y prosiect hwn, cysylltwch â: WCRC@cardiff.ac.uk