Contact Us

Fill in the contact form opposite and we will get back to you shortly. Alternatively use the contact details listed below
02921 845852
wcrc@cardiff.ac.uk
Wales Cancer Research Centre,
Room 1TB2 31,
First Floor Main Building,
University Hospital of Wales,
Cardiff, CF14 4XN

Cymuned

Mae Thema Gymunedol Ymchwil Canser yn canolbwyntio ar dri maes o bwysigrwydd strategol wrth wella profiad a deilliannau cleifion.

Mae pwyslais clir ar Sgrinio, Atal a Diagnosis Cynnar mewn Strategaethau Canser cenedlaethol yn dwyn sylw at effaith bosibl gwelliannau yn y meysydd hyn, yn ogystal â natur gymhleth ac aml-ddimensiynol y rhwystrau i newid. Bydd ein hymchwil yn y maes hwn, dan arweiniad Dr Kate Brain o Brifysgol Caerdydd a'r Athro Richard Neal o Brifysgol Bangor, yn gwella dealltwriaeth o anghydraddoldebau o ran manteisio ar raglenni sgrinio mewn grwpiau risg uchel, mwy anodd eu cyrraedd. Bydd archwilio’r agweddau ysgogiadol ac ymddygiadol sy'n dylanwadu ar gyflwyniad cynnar yn darparu gwybodaeth ar gyfer dylunio ymyrraeth i wella deilliannau sgrinio yn ogystal â chyflymu diagnosis symptomatig cynnar.

Mae rhannu data yn effeithiol yn hanfodol i wella deilliannau cleifion unigol gymaint â phosibl, yn ogystal ag adnabod patrymau yn y gymuned a'r boblogaeth wrth dargedu defnydd effeithiol ac effeithlon o adnoddau. Nod ein llif gwaith ymchwil Gwybodeg Iechyd, dan arweiniad yr Athro David Ford ym Mhrifysgol Abertawe, yw gosod sylfaen ar gyfer gwell gwybodaeth canser ar draws llwybr y claf. Bydd yn nodi cyfleoedd i gysylltu data cymdeithasol-demograffig, clinigol a bioleg meinwe i wella deilliannau unigolion a'r boblogaeth trwy ddatblygu rhyngweithio arloesol rhwng cronfeydd data'r GIG ac isadeiledd SAIL.

Mae cyfran uchel o gostau gofal iechyd yn digwydd ym mlwyddyn olaf bywyd, sy'n cynrychioli heriau arwyddocaol i'r GIG a chostau cyfle i gleifion. Bydd ein llif gwaith ymchwil Gofal Lliniarol a Chefnogol dan arweiniad Dr Annmarie Nelson a Dr Simon Noble ym Mhrifysgol Caerdydd yn canolbwyntio ar ddatblygu astudiaethau pragmatig, wedi'u datblygu'n dda mewn meysydd o bwysigrwydd cydnabyddedig i gleifion, yn unol â'r blaenoriaethau y mae Partneriaeth Gosod Blaenoriaethau Gofal lliniarol a diwedd oes (PeolcPSP) wedi'u gosod. Hefyd bydd pwyslais penodol ar nodi blaenoriaethau ymchwil ar gyfer gwasanaethau clinigol yng Nghymru ac effeithio ar ymarfer trwy strategaethau ymgysylltu a lledaenu gwybodaeth arloesol.

Bydd y Themâu Ymchwil Canser Cymunedol yn adeiladu ar gryfderau sydd eisoes yn bodoli o ran arloesedd methodolegol ac ennill grantiau ar draws y llwybr gofal canser. Bydd hyn yn hwyluso cydweithredu ar flaen y gad ar draws themâu WCRC a rhwng WCRC a Chanolfannau eraill Ymchwil Gofal Cymdeithasol ac Iechyd Cymru, gan sicrhau bod ein hymchwil yn trosi i mewn i fudd i gleifion a'r cyhoedd.  

Yr Athro Anthony Byrne sy'n arwain ein gwaith cymunedol.

Yr Athro Anthony Byrne
Lorraine.Coyle@Wales.nhs.uk
02920 743377